Hukum Membaca Mushhaf ketika Shalat Mubah

Kitab fiqih madzhab Hanafi, Bada`i’us-Shana`i’ fi Tartibis-Syarai’ yang ditulis oleh Imam Abu Bakar ibn Mas’ud al-Kasani…