Ketika Abud-Darda` Dilarang Shaum oleh Salman

Abud-Darda` (wafat 32 H/652 M) bernama lengkap ‘Uwaimir ibn Qais ibn Zaid al-Anshari. Masuk Islam pada…