Orang Baik Pasti Terkena Musibah

Imam al-Bukhari menuliskan tema pembahasan: Bab ma ja`a fi kaffaratil-maradl; riwayat tentang sakit sebagai kifarat dosa…