Pengakuan Jujur Ka’ab ibn Malik ra

Ka’ab ibn Malik (w. 50 H/670 M) adalah seorang shahabat Anshar yang termasuk as-sabiqunal-awwalun (generasi pertama)…